Personal

30 life quotes from my journals

By 6th August 2020 No Comments
    18 mins

When I was younger, I had a notebook of quotes that got my attention. Most of the 90s girls had, trust me. I collected short phrases from 2000s magazines, books or series (such as One Tree Hill, Beverly Hills 90210, The Vampire Diaries etc.), and… I must admit I do that till today. Some things never change. I just like the feeling of having it on paper. Here I present my most 30 liked quotes until 2020 ranked by the oldest (2012) to the most recent (2020). Let’s dive in!

“People too often choose stabilization because they are afraid to pursue their dreams. As if they were dangerous. But you can at least try it. There still will be time for an orderly life.”

“Ludzie zbyt często wybierają stabilizację, bo boją się realizować swoje marzenia. Tak jakby były niebezpieczne. Ale przecież można chociaż spróbować. Na uporządkowane życie będzie jeszcze czas.”

* * *

 

“Every song ends sometime, but that’s no reason not to enjoy the music.”

Każda piosenka kiedyś się kończy, ale to nie powód by nie cieszyć się muzyką.”

* * *

 

“When you feel any movement subconsciously, act quickly.”

“Gdy podświadomie poczujesz jakiś ruch, działaj szybko.”

* * *

 

“I think you can either be friends with someone or you can be in love with them. I believe you can’t have two things at once.”

“Myślę, że albo możesz być kogoś przyjacielem, albo możesz być w nim zakochanym. Uważam, że nie można mieć dwóch rzeczy naraz.”

* * *

 

“Throughout all these millennia humans have failed to figure out the mystery of love. How much is a matter of the body and how much of the mind? How much is of fortune, and how much of destiny? Why do perfect relationships fall apart and these seemingly impossible relationships last? People haven’t found answers to these questions, and neither do I know them. Love is either there, or not.”

“Przez wszystkie te tysiąclecia ludziom nie udało się rozgryźć zagadki, jaką jest miłość. Na ile jest sprawą ciała, a na ile umysłu? Ile w niej przypadku, a ile przeznaczenia? Dlaczego związki doskonałe się rozpadają, a te pozornie niemożliwie trwają w najlepsze? Ludzie nie znaleźli odpowiedzi na te pytania i ja też ich nie znam. Miłość po prostu jest albo jej nie ma.”

* * *

 

“You have to be a great friend and a strong friend to come and hang out with someone all afternoon, just so that she/he doesn’t feel lonely. To put down your important things and spend the entire afternoon holding someone’s hand.”

“I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę.”

* * *

 

“It is said that the known hell is better than the unknown paradise. Because instinctively man is so afraid of change and of what he does not know. In fact, we are all immigrants who must have the courage to abandon what is known and safe and find a better, happier place for us. You must have a lot of courage to make a decision to change, and start your journey to a place where you will be really happy. Sometimes fate does it for a man by taking his home, or simply throwing in a divorce. Sometimes you have to personally load your ship and go to the other side of the ocean.”

“Mówi się, że lepsze jest znane piekło niż nieznany raj. Bo człowiek instynktownie tak bardzo boi się zmiany i tego, czego nie zna. Właściwie wszyscy jesteśmy emigrantami, którzy muszą zdobyć się na odwagę porzucenia tego, co znane i bezpieczne, zęby znaleźć lepsze, szczęśliwsze dla nas miejsce. Trzeba mieć wielka odwagę, zęby podjąć decyzje o zmianie i o rozpoczęciu wędrówki do miejsca, gdzie będziesz naprawdę szczęśliwy. Czasem los robi to za człowieka, odbierając mu dom albo rzucając w odchylana rozwodu. Czasem trzeba osobiście załadować swój statek i ruszyć na drugą stronę oceanu.”

* * *

 

“Poems are written out of longing.”

“Z tęsknoty pisze się wiersze.”

* * *

 

“There is no shame in being afraid. Hell, we’re all afraid. What you’ve got to do is figure out what you’re afraid of. Because when you put a face on it, you can beat it. Or better yet, you can use it.”

“Nie ma wstydu w byciu przestraszonym. Do diabła, wszyscy się boimy. Musisz tylko dowiedzieć się, czego się boisz. Kiedy nałożysz na to twarz, to możesz to pokonać. Albo lepiej, możesz z tej twarzy skorzystać.” – One Tree Hill

* * *

 

“Every book, every volume you see here, has a soul. The soul of the person who wrote it and of those who read it and lived and dreamed with it. Every time a book changes hands, every time someone runs his eyes down its pages, its spirit grows and strengthens.”

“Każda książka, każdy tom, który widzisz, ma duszę. Duszę osoby, która ją napisała, i tych, którzy ją czytali, żyli i śnili z nią. Za każdym razem, gdy książka zmienia właściciela, za każdym razem, gdy ktoś przebiega wzrokiem po jej stronach, jej duch rośnie i wzmacnia się.” – Carlos Ruiz Zafon

* * *

 

“Either write something worth reading or do something worth writing.”

“Albo napisz coś, co będzie warto przeczytać, albo zrób coś, co będzie warto napisać.” – Benjamin Franklin

* * *

 

“You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.”

“Nigdy nie wiesz jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie jest jedynym wyborem jaki masz.” – Bob Marley

* * *

 

“You will see things and meet people and there is so much to learn from them.”

“Zobaczysz wiele rzeczy i spotkasz wiele ludzi. I wiele się od nich nauczysz.” – Into the Wild

* * *

 

“Every dreamer knows that it is entirely possible to be homesick for a place you’ve never been to, perhaps more homesick than for familiar ground.”

“Każdy marzyciel wie, że tęsknota za miejscem, w którym nigdy się nie było jest czymś bardzo prawdopodobnym, może być nawet większa niż tęsknota za rodzinnymi stronami.”

* * *

 

“If you can’t fly then run if you can’t run then walk if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”

“Jeśli nie możesz latać, to biegnij, jeśli nie możesz biec, to idź, jeśli nie możesz iść, to czołgaj się, ale cokolwiek robisz, musisz iść naprzód.” – Martin Luther King Jr.

* * *

 

“It’s sad, actually, because my anxiety keeps me from enjoying things as much as I should at this age.”

“Właściwie to smutne, że mój niepokój nie pozwala mi cieszyć się rzeczami tak bardzo jak powinnam, zwłaszcza w tym wieku.” – Amanda Seyfried

* * *

 

“Sometimes the people around you won’t understand your journey. They don’t need to, it’s not for them.”

“Czasami ludzie, którzy Ciebie otaczają nie rozumieją Twojej podróży. Nie muszą, bo to nie jest ich podróż.” – Joubert Botha

* * *

 

“You are afraid to die, and you’re afraid to live. What a way to exist.”

“Boisz się umrzeć, i boisz się żyć. Co za sposób na życie.” – Neale Donald Walsch

* * *

 

“Everyone who’s ever taken a shower has an idea. It’s the person who gets out of the shower, dries off and does something about it who makes a difference.”

“Każdy, kto kiedykolwiek brał prysznic, ma pomysł. Ta osoba, która wychodzi spod prysznica i coś z tym robi, robi różnicę.” – Nolan Bushnell

* * *

 

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.”

„Jeśli coś ci się nie podoba, zmień to. Jeśli nie możesz tego zmienić, zmień swoje nastawienie.” – Maya Angelou

* * *

 

“Could you keep it down? I’m trying to drink.”

“Możesz to ściszyć? Próbuję pić.” – Mad Men (My favourite show)

* * *

 

“I was by myself for a pretty long time. I needed to do that. I think everyone that I know has wanted to do that or needed to do that at some point. I think when you spend enough time when it’s quiet around you and you don’t open your mouth for three or four days, there are parts of your brain that can kind of rest. I think when we’re out in the world and we have to talk to people, we edit ourselves. You know, we have to like, act a little bit. As honest as we may be as humans, when we’re out here, we’re all kind of wearing mirrors on our faces. You know, constantly reacting to how to react to the people around you. And I think when you’re alone for a long enough time, you can feel a lot more peace.”

“Byłem sam przez dość długi czas. Musiałem to zrobić. Myślę, że każdy, kogo znam, chciał to zrobić lub musiał to zrobić w pewnym momencie. Myślę, że kiedy spędzasz wystarczająco dużo czasu gdy wokół ciebie jest cicho i nie otwierasz ust przez trzy lub cztery dni, to są takie części w Twoim mózgu, które odpoczywają. Myślę, że kiedy jesteśmy na świecie i musimy rozmawiać z ludźmi, edytujemy siebie. Musimy grać inną rolę. I choć jesteśmy szczerzy, wszyscy nosimy lustra na twarzach. Ciągle reagujemy na to, jak reagować na ludzi wokół nas. I myślę, że kiedy jesteś sam przez wystarczająco długi czas, możesz poczuć się o wiele więcej spokojny.” – Justin Vernon

* * *

 

“People want to be told what to do so badly that they’ll listen to anyone.”

“Ludzie tak bardzo chcą, aby im mówiono, co mają robić, że posłuchają każdego.” – Mad Men

* * *

 

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbour. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”

“Za dwadzieścia lat bardziej będziesz rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś, niż tymi, które zrobiłeś. Więc zrzuć liny. Wypłyń z bezpiecznej przystani. Zamień wiatry w żagle. Badaj. Śnij. Odkrywaj.” – Mark Twain

* * *

 

“This is why once you’ve travelled for the first time all you want to do is leave again. They call it the travel bug, but really it’s the effort to return to a place where you are surrounded by people who speak the same language as you. Not English or Spanish or Mandarin or Portuguese, but that language where others know what it’s like to leave, change, grow, experience, learn, then go home again and feel more lost in your hometown than you did in the most foreign place you visited. This is the hardest part about travelling, and it’s the very reason why we all run away again.”

“To dlatego po pierwszej przebytej podróży jedyne, co chcesz zrobić, to wyjechać ponownie. Nazywają to Travel Bug, ale tak naprawdę jest to próba powrotu do miejsca, w którym jesteś otoczony przez ludzi mówiących tym samym językiem jak ty. Nie angielski, hiszpański, mandaryński czy portugalski, ale ten język, w którym inni wiedzą, jak to jest zwiedzać, zmieniać, rozwijać się, doświadczać, uczyć się, a potem wracać do domu i czuć się bardziej zagubionym w swoim rodzinnym mieście niż w najbardziej obcym miejscu, które odwiedziłeś. To najtrudniejsza część podróżowania i to jest właśnie powód, dla którego wszyscy znowu uciekamy.” – Kellie Donnelly

* * *

 

“I crave something deeper. My soul thrives off new experiences and all things nature. I don’t care to own a fancy car as long as mine runs and takes me to new, unfamiliar places. I don’t care to wear fancy brands and labels — that stuff does not impress me or spark my attention. I don’t know that I ever want to have kids. And I certainly don’t know if I will ever want to own a house I cannot afford today. Forget the 30-year mortgage. Give me a tent and a place to pitch it — that is all I need! Ok, maybe not exactly that. But what I do know is that I don’t like the feeling of being tied. I have a deep sense of wanderlust that needs to constantly be fed, a nonconforming personality that wants to run wild, and endless curiosity that needs to keep its fire lit.”

“Pragnę czegoś głębszego. Moja dusza rozwija się dzięki nowym doświadczeniom i dzięki naturze. Nie obchodzi mnie posiadanie luksusowego samochodu, dopóki ten co posiadam działa i zabiera mnie w nowe, nieznane miejsca. Marki i etykiety – te rzeczy nie robią na mnie wrażenia ani nie zwracają uwagi. Nie wiem, czy kiedykolwiek chciałbym mieć dzieci. I na pewno nie wiem, czy kiedykolwiek będę chciała mieć dom, na który nie stać. Zapomnij 30-letni kredyt hipoteczny. Daj mi namiot i miejsce na rozbicie go – to wszystko, czego potrzebuję! Ok, może nie do końca. Ale wiem, że nie lubię uczucia bycia związanym. Mam głębokie poczucie wędrówki, które trzeba nieustannie karmić, nieprzystosowana osobowość, która chce szaleć, i niekończąca się ciekawość, która musi podtrzymywać ogień.” – Denise Salgado

* * *

 

“We are torn between nostalgia for the familiar and an urge for the foreign and strange. As often as not, we are homesick most for the places we have never known.”

“Jesteśmy rozdarci między nostalgią za tym, co znane, a pragnieniem obcego i dziwnego. Tak często najbardziej tęsknimy za miejscami, których nigdy nie poznaliśmy.” – Carson McCullers (Fernweh)

* * *

 

“Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.”

“Wiele osób chce jechać z tobą limuzyną, ale Ty chcesz kogoś, kto zabierze się z Tobą autobusem, gdy limuzyna się zepsuje.” – Oprah Winfrey

* * *

 

“If you want to feel rich, just count all of the things you have that money can’t buy.”

“Jeśli chcesz poczuć się bogaty, po prostu policz wszystkie rzeczy, których nie możesz kupić za pieniądze.”

* * *

 

“I’m 30 but I still feel like I’m 20… until I hang out with 20-year-olds. Then I’m like ‘no, never mind, I’m 30.’”

“Mam 30 lat, ale nadal czuję się, jakbym miał 20…, dopóki nie spędzę czasu z dwudziestolatkami. Wtedy sobie mówię: w sumie to nieważne, mam 30 lat.”

Paulina

Author Paulina

I'm a writer experimenting with fear, a photographer capturing the unseen, and a daily layout artist. This website is an honest self-talk about all the fears, the runaways, the routines, the jobs, the words, the photographs and the stories I write for you and me.

More posts by Paulina
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments